„Kdepak ty ptáčku hnízdo máš“ – 2. A + 2. B, Švp Nové Hutě 2013

Program:

  1. Etapa projektu – v ZŠ Veltrusy:

Na podzim výsadba stromů v blízkém okolí školy, jako budoucích domečků pro ptáky. Následuje průběžná péče o zasazené stromy – každá třída má svůj strom + v zimě výroba krmítek (starší žáci školy v rámci praktických činností) + krmení ptáků v zimě – průběžné.

Třídy 2. A, B zasadily dne 19. 10. 2012 strom dub na školním pozemku. Prozatím v květináči, aby přežil zimu a aby se dal případně přesadit, až na to bude čas. Dál děti strom přes zimu několikrát navštívily.  Během zimy na našem pozemku krmily ptáky semínky.

2. Etapa projektu – Škola v přírodě na Šumavě (Nové Hutě) – březen 2013

1. den /17. 3./

Příjezd, ubytování, rozdělení do družstev, seznámení s tématem ŠVP a okolím objektu – vycházka.
Výstup: seznámení s tématem a prostředím ŠVP – obrázek dětí.
Čas ekologických aktivit: 3 hodiny.

Děti byly rozlosovány do družstev a vybraly si, jak se jejich družstvo bude jmenovat (druh ptáků).  Poté následovala vycházka po okolí. Po večeři si děti rozdaly deníky a kreslily obrázky.

2. den /18. 3./
První živel: vzduch – nejprve, k čemu ho využívají ptáci (a jak) – pracovní listy, dopolední výuky propojení s matematikou, výuka s lektorem (M. Mayerová – výuka s lektorem Vzduch – vzduch a ptáci)
Odpolední výuka venku – pozorování ptáků – výroba vlaštovek. Síla vzduchu, hra v přírodě.
Pomůcky a materiál: pracovní listy, papír.
Výstup: pracovní listy, vlaštovky z papíru, nástěnka.
Čas ekologických aktivit: 5 hodin.

Dopoledne probíhala výuka s lektorkou (M. Mayerovou) o tom, k čemu ptáci využívají vzduch s pracovními listy o ptácích a poznávání jednotlivých ptáků.  Odpoledne si pak děti vyrobily vlaštovky dle návodu a závodily na jednotlivce i na družstva, jak daleko jejich vlaštovky venku doletí. Večer následoval zápis do deníčků s obrázkem. Nástěnka je vyrobena později ve škole pro připomenutí ŠVP.Odpoledne si děti ještě vyráběly maskoty svých týmů – ze sněhu na vycházce.

3. den /19. 3./
Jak využívá vzduch (vítr) člověk – větrné elektrárny, měření síly větru, kde se vzduch bere a jak voní – dopolední výuka. Pohádka o Měsíčníku, Větrníku a Slunečníku. Drobné hry.
Odpolední výuka – jak vypadá větrná elektrárna, fotografie, návštěva meteorologické stanice v Churáňově, případně lanového centra. (Velký, malý Polec – autobus)
Pomůcky a materiál: pohádka o Měsíčníku, Větrníku a Slunečníku, barevný papír, čtvrtka.
Výstup: obrázek větrné elektrárny, plakát – k čemu je vítr prospěšný, dramatizace pohádky o Měsíčníku, Větrníku a Slunečníku.
Čas ekologických aktivit: 6 hodin.

Vše probíhalo dle plánu, pouze lanové centrum jsme z důvodu špatného počasí nenavštívili. Děti byly rozděleny na dvě skupiny, jedna šla z Churáňova pěšky a druhá se vezla autobusem. Dramatizaci pohádky jsme provedli následující večer.

4. den /20. 3./
Jak můžeme vzduchu pomáhat my lidé… Čím mu naopak škodíme, čím pomáhá on nám. Dopolední výuka pomocí pracovních listů, shrnutí tématu vzduchu (větru) jako živlu. /M. Mayerová – výuka s lektorem – Vítr jako živel/

Odpoledne výroba větrníků a pozorování, jak se chová v krajině (korouhvičky). Shrnutí živlu vzduch – co jsme se dozvěděli, propojení se stromem, který jsme zasadili, jak chránit stromy, před větrem, které stromy jsou odolné proti zlámání, jaké stromy najdeme na horách. Stromy i rostliny nám vyrábějí kyslík pro dýchání – návštěva lesa.
Pomůcky a materiál: barevný papír, napínáčky a dřevěné tyčky, Atlasy stromů a knížka Duše stromů od Marie Brožové.
Výstup: větrníky z papíru, vymyšlená pohádka.
Čas ekologických aktivit: 5 hodin.

Tento den byly děti rozděleny na dvě skupiny. Jedna zůstala odpoledne na chalupě a pracovala dle plánu a druhá se vydala do Eko centra ve Svinné Ladě, navštívila Borová Lada a líheň ryb v Chaloupecké slati. Další den se skupiny vystřídaly. Další program probíhal dle plánu.

5. den /21. 3./
Další živel – voda. Nejprve ve spojení s ptáky – vodní ptactvo – pracovní listy – dopolední výuka. /M. Mayerová – výuka s lektorem – Vodní ptactvo/

Jaká voda je – hudební výchova – zvuky vody, nástroje, na které voda hraje… (Ptáčci). Odpolední pozorování v přírodě a návštěva Eko centra ve Svinné Ladě, Borová Lada – Chaloupecká slať (rašeliniště), líheň ryb. (1 cesta linkovým autobusem).
Pomůcky a materiál: Pracovní listy, dalekohled, hudební nástroje.
Výstup: pracovní listy, vodní hudební nástroje, malba – voda.
Čas ekologických aktivit: 5 hodin.

Vzhledem k počasí jsme hudební nástroje nechaly na 7. den jako jednu z večerních skupinových her, kde jsme zkoušely zahrát déšť pomocí prstů a proběhla ukázka hry na skleničky naplněné vodou, přednáška, jaké zvuky hudba vydává, a děti dostaly píšťalku ve tvaru ptáčka na vodu. Pracovní listy s vodním ptactvem jsme zpracovaly a malba vody proběhla následně ve škole. Zařadili jsme do programu v závislosti na počasí pouštění sněhových ryb do místního potoka.

6. den /22. 3./
Jak využívá živel voda člověk, na co všechno ho potřebuje (vodní elektrárny), mlýny. Dopolední výuka – pracovní listy v propojení s českým jazykem a matematikou, výuka s lektorem (M. Mayerová – výuka s lektorem Elektrárny, nejen vodní).

Odpoledne: výroba mlýnku do vody a jeho použití (vyzkoušení na místním potoce), čištění vody – čistírna odpadních vod. Pozorování živočichů – sběr v terénu a mikroskopické zkoumání, výuka s lektorem.
Pomůcky a materiál: mikroskopy, dřevěné laťky, špejle, lepidlo.
Výstupy: mlýnek na vodu, plakát – seznámení s horským ptactvem a živočichy.
Čas ekologických aktivit: 5 hodin.

Čistírna odpadních vod nebyla žádná k dispozici, proto jsme se rozhodly tento bod programu vynechat, ale mikroskopickému zkoumání jsme se věnovali několikrát. Výroba mlýnku do vody byla přenechána dospělým, z důvodu toho, že děti by se mohly u výroby zranit. Dále probíhal program tak, jak je napsán. Pokus o landart ve tvaru ptačího těla.
7. den /23. 3./
Jak vodě (přírodě) pomáháme my lidé. Celodenní výlet – Čeňkova pila – Vltava (od Smetany), soutok Křemelná + Vydra. Kašperské Hory – výlet do centra v případě špatného počasí. Vlastní program.
Výstup: program výletu dle počasí a aktuálních možností, zápis do deníku.
Čas ekologických aktivit: 6 hodin.

Den 7. a 8. byl z dopravních důvodů prohozen.  Proto jsme tento den stavěli hnízda a poznávali svůj strom dle data narození. Také jsme vyráběli plakáty na jednotlivé živly. Modelínu (samo tvrdnoucí hmotu) jsme použily na stavbu hnízda, aby nám dobře drželo pohromadě.

8. den /24. 3./
Poslední živel – země. Ptáci využívají zemi a stromy pro stavbu svého hnízda a kde se jim dobře hnízdí – ukázky.

Dopolední výuka – každý je nějaký strom dle data narození. Poznej svůj strom. Odpolední výuka – postav si své hnízdo z přírodnin, kde ti bude dobře. Zkus postavit hnízdo pro celou skupinku. /M. Mayerová – výuka s lektorem: Poznáváme stromy/
Pomůcky a materiál: přírodní materiál pro stavbu hnízda a pracovní listy.
Výstup: hnízdo z přírodnin, každé dítě bude znát svůj strom + vlastní obrázek – reliéf z modelíny – popis fotografie, dle horoskopu, pracovní listy.
Čas ekologických aktivit: 5 hodin.

Tento den jsme byli na celodenním výletě. Začali jsme na Modravě – návštěvou dřevařského centra, pokračovali soutokem Vydry a Křemelné. Dále jsme navštívili kousek naučné stezky Povydří a Eko centrum v Rýchorách, pak jsme pokračovali k Čenkově pile.

 

9. den /25. 3./
K čemu všemu slouží země nám lidem. Proč bychom ji měli chránit a pečovat o ni. Dopolední hra v terénu – stanoviště, poznej, proč zemi chráníme a zapamatuj si co nejvíce, výuka s lektorem (M. Mayerová – výuka s lektorem: Proč chráníme Zemi). Odpoledne: návštěva Eko centra Kvilda (autobus, 3 D film, příroda Šumavy, kostelík.
Výstup: plakát Země, poznatky o zemi ze hry a ekocentra.
Čas ekologických aktivit: 5 hodin.

Tento den probíhal dle programu, hra v terénu na stanoviště bude zařazena ve školním prostředí, až nám bude přát více počasí.

10. den
Jak můžeme zemi pomáhat, co potřebuje. Zasazování rostlin venku, živočichové v zemi. Modrava – malování dřevěných ptáčků – patronů. Shrnutí celého programu. Závěrečné slavnostní ukončení, rozdání diplomů a cen jednotlivým družstvům.
Pomůcky a materiál: papír na diplomy, medaile, dřevění ptáčci, atlas ptáků.
Výstup: malování na ptáčky, poznávání živočichů, kteří žijí v půdě, shrnutí programu.
Čas ekologických aktivit: 5 hodin.

Zasazování rostlin venku nebylo možné, proto si necháme tento bod programu do školy a zasadíme rostlinky na jaře.  Dále program probíhal dle plánu – děti dokončily plakáty a malovaly si ptáčky. Večerní program bylo slavnostní ukončení, rozdání diplomů a tomboly.

11. den
Balení a odjezd domů.
Výstup: rozloučení se s Šumavou – procházka.
Čas ekologických aktivit: 3 hodiny.

Poslední den jsme již procházku nestihli, protože jsme odjížděli ráno.

 

Zhodnocení ŠVP:

Celkově se nám tato škola v přírodě velmi líbila. Šumavská příroda je nádherná i v zimě, a i přesto, že nám počasí nepřálo, snažili jsme se s dětmi trávit čas venku.  Program byl časově náročný a i při naší velké snaze se nepodařilo všechny body splnit, což bylo dáno nejen časovou náročností programu, ale i počasím, které nedovolilo vše zrealizovat tak, jak jsme doufali.

Ubytování bylo příjemné, pohodlné a co se týká stravy i tam panovala všeobecná vstřícnost. Na všem se dalo vždy domluvit a několikrát nám byla poskytnuta pomoc, bez které by nešlo program dodržet.

Jsme rádi, že jsme mohli do tohoto projektu jít a vyzkoušet si organizaci nového typu školy v přírodě s jasně daným programem, byla to zajímavá zkušenost.