Provozní řád školního hřiště a zahrady

V SOUČASNÉ DOBĚ NENÍ ŠKOLNÍ HŘIŠTĚ PRO VEŘEJNOST V ODPOLEDNÍCH HODINÁCH V PROVOZU.

Důvodem je chybějící správce hřiště.

V případě, že chcete pracovat jako správce hřiště (cca 17 – 20.00 hod., pondělí – pátek), obraťte se na vedení školy – skola.veltrusy@seznam.cz, 315781188. Lze rozdělit např. mezi dvě osoby apod.

.

Provozovatel: Základní škola Veltrusy, příspěvková organizace

Provozní doba: dočasně není hřiště pro veřejnost v provozu

.

Původní řád:

Mimo tuto dobu je vstup a užívání hřiště a zahrady zakázán!

Pokud škola pořádá akce v rámci veřejné provozní doby hřiště nebo v době prázdnin, posouvá se provozní doba hřiště po skončení provozu školy.

Využívat školní hřiště, zahradu a vybavení družiny mohou zájemci jen, pokud se nahlásí a zapíší u přítomného správce hřiště. Pokud není správce hřiště přítomen nebo pokud se zájemce o užívání hřiště řádně nenahlásí, nemůže hřiště užívat.

.

Pravidla užívání hřiště:

Školní hřiště je určené pro rekreační a zájmové provozování tenisu, odbíjené, nohejbalu, florbalu, minikopané, případně jiných sportovních aktivit. Je rovněž možné využívat pískoviště pro hraní si předškolních dětí – vždy v doprovodu rodičů. 

V žádném případě není možné hřiště využívat jako prostor k posezení, schůzkám nebo oslavám apod.!!!!

Ke vstupu je oprávněná osoba, která se nahlásí správci hřiště, který je přítomen. Správce hřiště si zapíše jméno a příjmení a dobu pobytu na hřišti. Zájemce potvrdí správnost údajů svým podpisem.

Je možné si hřiště na určitou pravidelnou dobu zarezervovat – např. pravidelné provozování sportovní aktivity.

Tímto se zájemce po dobu pobytu na hřišti stane spoluzodpovědný za dění v prostorách školního hřiště a školní zahrady. Každý uživatel hřiště je povinen nahlásit správci hřiště vzniklou škodu, která se poznamená do provozního sešitu a dohodne se způsob odstranění vzniklé škody. Užívání hřiště je na vlastní nebezpečí, za bezpečnost dětí odpovídají jejich rodiče.

Veřejnosti je zakázáno vnášet a vynášet jakékoliv pomůcky, branky, sítě apod., výjimku může povolit pouze ředitel školy po sepsání písemné smlouvy o případném pronájmu.

Jednorázové akce většího rozsahu (turnaje) schvaluje ředitelka školy (písemná žádost s uvedením odpovědné osoby).

.

Používání školní zahrady:

Vstup na školní zahradu a užívání herních prvků je vždy na vlastní nebezpečí (doporučujeme před použitím zařízení zkontrolovat jeho plnou funkčnost a bezpečnost). Při použití pískoviště srolovat plachtu a po ukončení zakrýt pískoviště plachtou a zajistit gumičkami. V případě vzniku škody na zařízení postupovat dle předchozího odstavce.

Přístup na hřiště je možný pouze vchodem na hřiště. Přelézání plotu a zamčených bran je zakázáno.

.

V celém areálu je zakázáno:

–  kouření a manipulace s otevřeným ohněm;

–  používání alkoholických nápojů a jiných omamných prostředků;

–  vstupovat do areálu školy v podnapilém stavu;

–  vodění do areálu psů a jiných zvířat;

–  odkládat kola a jiné dopravní prostředky mimo vymezené odkladové plochy – i zde na vlastní nebezpečí;

–  jízda na kolech, kolečkových bruslích, skateboardech apod. a vstup v kopačkách s kolíky;

–  jakýmkoliv způsobem znečišťovat a poškozovat prostory a zařízení areálu, odhazovat odpadky mimo určené místo;

–  přetěžovat veškeré herní prvky, každý herní prvek je určen pouze pro využití jednou osobou;

–  provádět činnosti, které by hrubým způsobem obtěžovaly okolo bydlící občany.

Hasiči 150,  Záchranná služba 155, Policie 158, Integrovaný záchranný systém 112

.

Upozornění:

V případě porušení tohoto řádu může být návštěvník vykázán a podle okolností může být jeho chování i předmětem přestupkového řízení či šetření Policie ČR.

Tento provozní řád je závazný pro všechny návštěvníky hřiště a zahrady a nabývá účinnosti dne 29. dubna 2015.

.

Veltrusy, 28. dubna 2015

Mgr. Světlana Racková

ředitelka školy