Informace o školní jídelně

INFORMACE O ŠJ

tel. č. 315 781 230   

tel. mob.736 629 489

.

Vážení strávníci,

vzhledem k nárůstu vstupních provozních nákladů se od 1. 9. 2019 zvyšují ceny obědů –  Nové ceny obědů

Stravné – způsob platby

Od března 2017 jsme začali ve školní jídelně používat nový stravovací program, který lépe odpovídá velikosti školní jídelny a počtu strávníků. Současně plně respektuje platné ekonomické předpisy. Jeho zavedení vyžaduje realizovat některé změny v přijímání a organizaci placení stravného.

Platbu za obědy je nutné provést do konce předcházejícího měsíce. V případě, že platba nebude do konce předcházejícího měsíce připsaná na účtu školy (popř. v pokladně školy), není možné se od 1. následujícího měsíce stravovat ve ŠJ (do doby uhrazení dluhu!).

Vzhledem k zavedení nového stravovacího programu může plátce stravné hradit trvalým příkazem. Také lze zaslat jednorázově vyšší částku, ze které bude stravné hrazeno/odečítáno. Odcházejícím žákům bude přeplatek vrácen. Strávníkům, kteří v docházce pokračují, bude případný přeplatek odečten v následujícím měsíci. Na konci školního roku bude stávajícím strávníkům proveden převod případného přeplatku do dalšího školního roku

Číslo účtu pro platbu obědů 181849870/0300, v. symbol 3142, s. symbol/přidělené číslo plátce, třída a příjmení a jméno plátce.

INFORMACE:

 1. Škola poskytuje prostřednictvím své školní jídelny:
 2. Školní stravování žákům ZŠ Veltrusy.

1.2 Závodní stravování vlastním zaměstnancům organizace.

1.3 Školní stravování žákům MŠ Veltrusy.

1.4 Závodní stravování zaměstnancům MŠ Veltrusy, důchodcům a cizím strávníkům v rámci doplňkové činnosti. (Školní stravování pro žáky MŠ a závodní  stravování pro zaměstnance MŠ Veltrusy  je poskytováno formou převozu do výdejny při MŠ Veltrusy. Specifikace jsou řešeny v přílohách provozního řádu školní jídelny.)

 1. Provozní doba ve školní jídelně:

2.1 Provozní doba ve školní jídelně je stanovena na pondělí  až pátek od 6:30 do 15:00.

2.2 Provoz školní jídelny bude uzavřen v období státních svátků, ve dnech pracovního klidu a během školních prázdnin. Mimořádně lze uzavřít provoz i ve dnech mimořádného volna pro žáky. V těchto případech bude provoz otevřen jen pro zajištění stravování MŠ /a cizích strávníků/ na základě uzavřené dohody.

2.3 Výdej stravy je stanoven ve dnech stravování od 11:20 pro uklízečky, vychovatelky a školníka. Od 11:40 až 14:10 pro žáky s pedagogickým dozorem a zaměstnance organizace, od 11:30 až 12:30 výdej pro důchodce a cizí str., od 10:45 až 11:00 MŠ. Výdej přesnídávek MŠ od 08:00 až 08:30, svačin MŠ 12:00 až 12:30. PITNÝ REŽIM pro ŠD/po dohodě vedoucí a vychovatelek ŠD. Od 11:30 až 12:30 probíhá výdej neodhlášených obědů nemocných strávníků ZŠ /první den nemoci/.

 1. Způsob přihlašování a odhlašování obědů:

3.1 Hodiny ve školní jídelně vymezené pro styk se strávníky jsou každý pracovní den od 07:30 do 10:00 hodin. Telefonické odhlášky, přihlášky atd. probíhají od 07:30 hod.

3.2 Strava se odhlašuje nejpozději jeden pracovní den předem do 14:00. V případě nemoci,  pokud se oběd nestačí odhlásit, je možné odnést tento v jídlonosiči, a to pouze první den nemoci ve výše určených hodinách.

Zařízení školního stravování zabezpečují hmotnou péči pro žáky pouze v době pobytu ve škole. Za pobyt ve škole se považuje i první den nemoci žáka. Druhý a další dny nemoci nejsou považovány za pobyt ve škole a žák (zákonný zástupce) stravu nemůže odebrat.

3.3 Neodhlášená a nevyzvednutá strava propadá, strávník nemá nárok na náhradu neodebrané stravy.

 1. Úhrada stravného ve školní jídelně:

4.1 Možnosti placení stravného jsou:

 1. a) složenkou
 2. b) inkasem (sporožirem)
 3. c) převodem z účtu
 4. d) fakturací /MŠ/ na základě skutečně odebrané stravy

4.2 Splatnost stravného:

 1. a) složenka, převod z účtu – zálohově do posledního dne předešlého měsíce
 2. b) inkaso – do 15. následujícího měsíce
 3. c) FA – na základě splatnosti

4.3 Pokud nebude stravné uhrazeno v termínu, nebude strávník přijat ke stravování.

 1. Úplata za stravování: 

5.1 Sazby stravného:

 1. a) strávníci  3 – 6 let oběd 17,- Kč, přesnídávka 8,- Kč, svačina 8,- Kč, nápoje 3,- Kč                                                                                               celkem 36,- Kč
 2. b) strávníci  7 – 10 let oběd 20,- Kč, přesnídávka 8,-, svačina 8,- Kč, nápoje 3,- Kč xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx celkem 39,- Kč
 3. c) strávníci 11 – 14 let oběd 22,- Kč
 4. d) strávníci 15 a více let oběd 24,- Kč
 5. e) zaměstnanci vlastní organizace (s příspěvkem z FKSP)         oběd 20,- Kč zaměstnanci vlastní organizace (bez příspěvku z FKSP)         oběd 24,- Kč
 6. f) důchodci, cizí strávníci, zaměstnanci MŠ                              oběd 56,-Kč

5.2 Sazby stravného mohou být v průběhu roku změněny v důsledku změn cen dodavatelů.

 1. Identifikace strávníků:

6.1 Strávníci se identifikují stravovací kartou.

6.2 Stravovací karta je nepřenosná a je platná po celý školní rok

6.3 Bez stravovací karty nebude oběd vydán. Pokud strávník kartu zapomene, bude mu po ověření údajů v kanceláři ŠJ vydán náhradní doklad. Vydávání náhradní dokladů probíhá od 7:30 do 10:00 hodin. Při ztrátě stravovací karty hradí strávník náhradní kartu ve výši 10,- Kč.

6.4 Stravovací karta musí být potvrzena na každý příslušný měsíc. Potvrzení karty se provádí v kanceláři školní jídelny od 7:30 do 10:00 hodin.

 1. Pokyny pro strávníky:

7.1 Vstup do jídelny mají povolen pouze strávníci, kteří se v jídelně stravují a pedagogický dozor. Nemají právo se zde zdržovat osoby, které se v jídelně nestravují.

7.2 Dohled nad nezletilými žáky zajišťuje pedagogický dozor.

7.3 Strávníci dbají na kulturu stolování, dodržují provozní řád školní jídelny a řídí se pokyny pedagogického dozoru, vedoucí školní jídelny, popřípadě vedoucí kuchařky.

7.4 Strávníci k odběru obědů používají podnosy a použité nádobí odkládají u okénka pro vracení nádobí.

7.5 Je zakázáno vynášet inventář školní jídelny (talíře, příbory, skleničky atd.).

7.6 Při neúmyslném rozbití nádobí či vylití jídla nahlásí tuto skutečnost strávník příslušné uklízečce, která se postará o úklid.

7.7 Za škodu ve školní jídelně, kterou způsobí strávník úmyslně, bude vyžadována náhrada. 7.8 Jídelní lístek je k dispozici ve vestibulu školní jídelny a na stránkách ZŠ. Změna jídelníčku je vyhrazena, vedoucí školní jídelny může změnit menu v závislosti na dodávce potravin, havarijní situaci apod.

7.9 Veškeré připomínky týkající se kvality stravy, technických a hygienických závad provozu školní jídelny řeší vedoucí školní jídelny. Připomínky je možné podat osobně, poštou či telefonicky.

7.10 S provozním řádem školní jídelny jsou strávníci a zákonní zástupci seznámeni vyvěšením provozního řádu ve vestibulu školní jídelny a vyvěšením na externích výdejnách (MŠ). Dále je provozní řád zveřejněn na internetové stránce ZŠ.

Datum účinnosti: 1. 3. 2017

Zdeňka Ježková, vedoucí ŠJ

(Směrnice k 1. 3. 2017 nahrazuje směrnici z roku 2014).

Tato směrnice nahrazuje Směrnici z 1. 4. 2014

——————————————-

NOVÉ INFORMACE V JÍDELNÍČKU

ALERGENY

Dne 13. 12. 2014 nabývá účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 1169/2011/EU, čl. 44, odst. 1 a) o poskytování informací o potravinách spotřebitelům. Tento právní předpis ukládá povinnost informovat spotřebitele (strávníka) o alergenech vyskytujících se v nabízené potravině nebo pokrmu. Předpisy stanovují specifické požadavky na označování alergenových složek, u kterých je prokázáno, že vyvolávají u spotřebitelů alergie nebo nesnášenlivosti představující nebezpečí pro zdraví. Je tedy požadováno, aby veškeré pokrmy byly zřetelně označeny názvem příslušné alergenní složky, pokud není přímo v názvu potraviny nebo jídla. Alergii mohou vyvolat všechny potraviny, ale EU specifikovalo 14 hlavních alergenů, které podléhají legislativnímu značení:

Alergeny:

 1. obilniny (lepek)
 2. korýši
 3. vejce
 4. ryby
 5. arašídy
 6. sójové boby
 7. mléko
 8. skořápkové plody
 9. celer
 10. hořčice
 11. sezam
 12. oxid siřičitý a siřičitany
 13. vlčí bob (lupina)
 14. měkkýši

a výrobky z nich

Tato povinnost se týká všech výrobců potravin, všech článků veřejného stravování, jako např. restaurací, jídelen, nemocnic, sociálních ústavů, prodejen, pekáren atd. Od 13. 12. 2014 bude povinnost vyznačit u výrobku nebo jídel ve veřejném stravování stanovený alergen, pokud ho obsahuje.

Zákonné ustanovení „jasně a zřetelně označit“ není sice nijak blíže specifikováno, lze však obecně odvodit, že se jedná o takové označení, které bude strávníka dostatečně jasným způsobem informovat o tom, že je alergenní složka v potravině přítomna, nebo že některá složka pochází z alergenu uvedeného ve zmíněném seznamu legislativně značených alergenů. Školní jídelna má pouze povinnost informační, nebude brát zřetel na přecitlivělost jednotlivých strávníků. Tuto skutečnost si musí každý strávník nebo zákonný zástupce hlídat sám. Přítomnost alergenů bude přenesena z receptur a ingrediencí, které byly použity při výrobě pokrmů.

Ve školní jídelně ZŠ Veltrusy bude přítomnost alergenu označena na jídelním lístku číslem u jednotlivých pokrmů (polévka, hlavní jídlo, doplněk, nápoj). Seznam alergenů bude uveden na posledním řádku jídelního lístku.

Naše škola se zapojila do projektu Škola plná zdraví