Školní vzdělávací plán

„Učím se pro život“

Program ZŠ Veltrusy byl zpracován na základě RVP pro základní školy. Cílem realizace školního vzdělávacího programu Učím se pro život je vzdělávání a výchova, díky nimž žáci získají kvalitní základy využitelné při dalším studiu i v praktickém životě.

Náš školní vzdělávací program respektuje nutnost budování skutečných základů vzdělání. Současně ale nabízí prostor i pro uplatnění zájmu dětí a pro rozšíření pohledu na jednotlivé oblasti vzdělání.

Výuka anglického jazyka probíhá od 3. ročníku. Od 7. ročníku si mohou žáci vybírat volitelný předmět.

Disponibilní dotaci hodin jsme využili převážně pro posílení výuky přírodovědných předmětů a také hodin českého jazyka a matematiky.

Školní vzdělávací program realizujeme od roku 2007. Od letošního školního roku /2013 – 2014/ prošel školní vzdělávací program zatím nejrozsáhlejší úpravou, která respektuje změny stanovené MŠMT.

Nejpodstatnější změnou je zavedení povinné výuky druhého cizího jazyka pro všechny žáky – v našem případě si žáci vybírají mezi německým a ruským jazykem, a to od 7. ročníku.

Další povinné změny se týkaly zavedení témat z oblasti výuky sexuální výchovy, dopravní výchovy, etické výchovy, otázek z oblasti mimořádných událostí, finanční gramotnosti, obrany vlasti a korupce. Většinu těchto témat jsme ale měli v našem školním vzdělávacím programu Učím se pro život již zahrnutu, a tak se v tomto případě jednalo spíše o drobné a dílčí úpravy a prohloubení probíraných témat.

Nosnými myšlenkami, které prolínají výukou všech předmětů během celé školní docházky, jsou následující myšlenky:

–          učím se pro sebe, chci být v životě úspěšný,

–          naslouchám, obhajuji, diskutuji,

–          vím, kde najdu odpovědi na své otázky,

–          chci být dobrým a zdravým člověkem,

–          učím se pro život.

ŠVP Učím se pro život

Kompletní znění ŠVP je k dispozici v ředitelně školy.