Školská rada

je orgán školy umožňující zástupcům nezletilých žáků, zletilých žákům a studentům,  pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

.

ČLENOVÉ  RADY:

Zástupci rodičů:

Ing. Pavla Bolmhagen (bolmhagen@gmail.com)

Irena Částková

PhDr. Lukáš Šlehofer (Slehofer.lukas@gmail.com)

Zástupci zřizovatele:

Ing. Jaroslav Morávek

Mgr. Filip Volák

Ing. et Mgr. Martin Ponert

Zástupci pedagogického sboru:

Ing. Kamila Hlaváčková PhD

Magda Šnýdrová

Mgr. Marie Kružicová – předsedkyně rady

 .

KONTAKT:

radaskoly@skolaveltrusy.cz

.

FUNKCE RADY:
Dle zákona 561/2004 Sb. (školský zákon)
§168
(1) Školská rada
a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
c) schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,
d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,
e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy,
i) podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy.
.